P.Enteux. 83 - Plainte pour violences et vol

Valérie Schram Author of the exercise
Hard level

Information

 Plainte au roi pour violences et vol au bain ; Magdola (Arsinoïte), 221 av. J.-C.  

Instructions

Transcrivez sans accent, ni majuscule, et n'hésitez pas à sauter certains ... 

Transcription

Solution

 • Βασιλει
 • Πτολεμαιωι
 • χαιρειν
 • θαμουνις
 • ηρακλεοπολιτ[ις ἀδικοῦμαι] ὑπ[ὸ Θο]θορταιτος της κατοικουσης εν
 • οξο-
 • ρυγχοις
 • του
 • Αρσινοιτου
 • νομου
 • του
 • γαρ
 • α
 • L
 • Αθυρ
 • επιξενω[θεισης
 • μ]ου εις Οξορυγχα
 • και
 • πορευθεισης εις το βαλανειον
 • η
 • εγκαλουμενη
 • επιπαραγενομενη
 • και
 • καταλαβουσα
 • με
 • λου[μεν]ην εν
 • πυελωι
 • εν
 • τωι
 • γυναικειωι
 • θολωι
 • εξεβαλλεν με εκ της
 • πυελου
 • εμου
 • δε
 • ουκ
 • εκχωρουσης
 • καταγνουσα
 • μου
 • οτι
 • ξενη ει[μι
 • πλ]ηγας μοι
 • ενεβαλεν
 • και
 • πλειους
 • εις
 • ο
 • τυχοι
 • μερος
 • του
 • σωματος
 • μου
 • το
 • τε
 • περιτραχηλιδιον
 • εκ
 • καθορμιων
 • λιθινων
 • ἀφείλετό μ[ου
 • μ]ετα δε
 • ταυτα
 • καταβοησασης
 • μου
 • Πετοσιρει
 • τωι
 • κω-
 • μαρχωι
 • περι
 • τουτων
 • ανακληθεισα
 • η
 • θοθορταις
 • και προσφ[ωνην]ασα
 • αυτωι
 • οποτ
 • ηβουλετο
 • συμποιησας αυτηι ο κωμαρχης
 • προσαπηγαγεν
 • με
 • εις
 • την
 • φυλακην
 • και
 • συνεσχεν εφ’ημερας
 • δ
 • εως]του
 • εγδυσαι
 • με ὃ περιεβεβλήμην ἱμάτιον, ἄξιον (δραχμῶν) λ, ὃ καὶ
 • εγκαλουμενη
 • ε]χει η
 • και ουτως
 • διε[θ]ην

     Edition (O. Guéraud, ΕΝΤΕΥΞΕΙΣ: Requêtes et plaintes adressées au Roi d'Égypte au IIIe siècle avant J.-C., Le Caire, 1931—32).

     βασιλεῖ Πτολεμαίωι χαίρειν Θαμοῦνις, Ἡρακλεοπολῖτ[ις. ἀδικοῦμαι] ὑπ[ὸ Θο]θορτάιτος, τῆς κατοικούσης ἐν Ὀξο-
     ρύγχοις τοῦ Ἀρσινοίτου νομοῦ. τοῦ γὰρ α (ἔτους), Ἁθύρ, ἐπιξενω[θείσης μ]ου εἰς Ὀξόρυγχα καὶ πορευθείσης εἰς τὸ βαλανεῖον,
     ἡ ἐγκαλουμένη, ἐπιπαραγενομένη καὶ καταλαβοῦσά με λου[ομέν]ην ἐν πυέλωι ἐν τῶι γυναικείωι θόλωι, ἐξέβαλλέν με ἐκ τῆς
     πυέλου· ἐμοῦ δὲ οὐκ ἐκχωρούσης, καταγνοῦσά μου ὅτι ξένη εἰμ[ί, πλη]γάς μοι ἐνέβαλεν καὶ πλείους εἰς ὃ τύχοι μέρος τοῦ σώματός
5   μου, τό τε περιτραχηλίδιον ἐκ καθορμίων λιθίνων ἀφείλετό μ[ου· μ]ετὰ δὲ ταῦτα καταβοησάσης μου Πετοσίρει τῶι κω-
     μάρχηι περὶ τούτων, ἀνακληθεῖσα ἡ Θοθορτάις καὶ προσφ[ωνήσ]ασα αὐτῶι ὁπότʼ ἠβούλετο, συμποιήσας αὐτῆι ὁ κωμάρχης
     προσαπήγαγέν με εἰς τὴν φυλακὴν καὶ συνέσχεν ἐφʼ ἡμέρας̣ δ̣ ἕ[ως] τοῦ ἐγδῦσαί με ὃ περιεβεβλήμην ἱμάτιον, ἄξιον (δραχμῶν) λ, ὃ καὶ
     [ἔ]χει ἡ ἐγκαλουμένη, καὶ οὕτως διεί[θ]ην. δέομαι οὖν σου, βασιλε[ῦ, πρ]οστάξαι Διοφάνει τῶι στρατηγῶι γράψαι Μοσχίωνι
     τῶι ἐπιστάτηι ἀποστεῖλαι Θορταῖον ἐπʼ αὐτὸν καί, τ[αῦτα] ἀληθῆ, ἐπαναγκάσαι αὐτὴν τό τε ἱμάτιόν μοι ἀπο-
10 δοῦναι ἢ τὴν τιμὴν τὰς λ (δραχμὰς), περὶ δὲ ὧν συντετέλεσται εἴς
     μ[ε Δι]οφάνην διαγνῶναι, ἵνα διὰ σέ, βασιλεῦ, τύχω τοῦ
     δικαίου. vac. εὐτύχει.
   

     (main 2) Μοσχ[ί]ωνι. μά(λιστα) διάλυσον αὐτούς· εἰ δὲ [μή], ἀπό(στειλον) ὅπως ἐπὶ τῶν λα(οκριτῶν) δι(ακριθῶσιν).
     (ἔτους) α, Γορπιαίου κη, Τῦβι ιβ. v

(ἔτους) α, Γορπιαίου κη, Τῦβι ιβ.

Θαμοῦνις πρ(ὸς) Θοτορταῖον
περὶ ἱματίου.
 
 
     Traduction (de l'édition)
R° - Au roi Ptolémée, salut, Thamounis, originaire du nome Héracléopolite. [Je suis lésée par] Thothortaïs, habitante d'Oxorhyncha, dans le nome Arsinoïte. L'an 1, en Athyr, étant venue résider à Oxorhyncha, je m'étais rendue au bain; l'accusée survint, me trouva en train de me baigner dans une baignoire de la salle des femmes et voulut m'en faire sortir; comme je ne m'en allais pas, me méprisant parce que je suis étrangère, elle me donna des coups, et nombreux, me frappant au hasard sur tout le corps, puis m'arracha la parure de chaînettes de pierres que je portais au cou. Là dessus, je portai plainte à ce sujet auprès de Pétosiris le comarque; citée devant lui, Thothortaïs lui dit ce qu'elle voulut et le comarque, se mettant de son côté, me conduisit en prison et m'y garda 4 jours, jusqu'au moment où il me dépouilla du manteau dont j'étais enveloppée, valant 30 drachmes, et que porte maintenant l'accusée; après quoi je fus relâchée. Je te prie donc, ô roi, d'ordonner à Diaphanès le stratège d'écrire à Moschiôn l'épistate qu'il envoie Thothortaïs devant lui et, si je dis la vérité, de la contraindre à me rendre mon manteau ou les 30 drachmes qu'il vaut; quant à ses violences contre moi, Diophanès en décidera. Ainsi grâce à toi, ô roi, j'obtiendrai justice.        Sois heureux.
 
A Moschiôn. De préférence concilie-les; sinon, envoie-la pour qu'elles soient jugées devant les laocrites. An 1, 28 Gorpaios - 12 Tybi.
 
V°- An 1, 28 Gorpaios - 12 Tybi. Thamounis contre Thothortaïs, au sujet d'un manteau.

Instructions

Transcrivez sans accent, ni majuscule, et n'hésitez pas à sauter certains passages, le texte est parfois très difficile à lire.

Informations

 Plainte au roi pour violences et vol au bain ; Magdola (Arsinoïte), 221 av. J.-C.

Language / Script: 
grec
Lieu de dépôt: 
Paris, Sorbonne, Institut de papyrologie
Shelf Mark: 
P.Enteux. 83
Date (approximation): 
IIIe siècle av. J.-C.

Comments